FUNKSJONER I EXCEL

Nedenfor finner du detaljert beskrivelse av funksjoner i Excel som dekkes gjennom våre kurs på Raske Nettkurs. I kursene vil du også finne massevis av andre nyttige tips og triks i Excel!

Alfabetisk rekkefølge

Besøk oss gjerne på Instagram

Her legger vi jevnlig ut nye Excel-tips


AMORT

Funksjonen AMORT gir deg avdragsdelen av terminbeløpet i et annuitetslån. Output kan for eksempel være det siste avdraget du må betale på et boliglån. Input er rente, hvilken termin, antall terminer, lånebeløp og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, PERIODER, AVDRAG, RENTE, RAVDRAG, SLUTTVERDI og ER.AVDRAG.


På Raske Nettkurs bruker vi AMORT i følgende kurs:ANTALL

Funksjonen ANTALL gir deg antall celler som inneholder tall. Output kan for eksempel være antall tallkarakterer i et område med ulike typer karakterer. Input er første celleområde, andre celleområde, og så videre.


Relaterte funksjoner: ANTALL.HVIS, Autosummer, SUMMER, GJENNOMSNITT og SUMMERPRODUKT.


På Raske Nettkurs bruker vi ANTALL i følgende kurs:


ANTALL.HVIS

Funksjonen ANTALL.HVIS gir deg antall celler som oppfyller en gitt betingelse. Output kan for eksempel være antall ganger Tromsø forekommer i en oversikt over adresser til studentene ved et universitet. Input er område for betingelse og selve betingelsen.


Relaterte funksjoner: ANTALL, SUMMERHVIS, SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITTHVIS.


På Raske Nettkurs bruker vi ANTALL.HVIS i følgende kurs:


Autosummer

Autosummer er en populær hurtigtast som legger sammen verdiene i et område. Den erstatter funksjonen SUMMER. Hurtigtasten kan også settes til å erstatte andre funksjoner.


Relaterte funksjoner: SUMMER, SUMMERHVIS, SUMMER.HVIS.SETT, ANTALL og GJENNOMSNITT.


På Raske Nettkurs bruker vi Autosummer i følgende kurs:


AVDRAG

Funksjonen AVDRAG gir deg de like fremtidige utbetalingene som kreves for å få en gitt nåverdi. Output kan for eksempel være terminbeløpet i et annuitetslån. Input er rente, antall utbetalinger, nåverdi, sluttverdi og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, PERIODER, RENTE, AMORT, RAVDRAG, SLUTTVERDI og ER.AVDRAG.


På Raske Nettkurs bruker vi AVDRAG i følgende kurs:BINOM.FORDELING.N

Funksjonen BINOM.FORDELING.N gir deg sannsynligheter fra den binomiske fordelingen. Output kan for eksempel være sannsynligheten for at en binomisk fordelt variabel er 5. Input er verdien du skal finne sannsynligheten for, antall forsøk, sannsynlighet for suksess i hvert forsøk og om sannsynligheten skal være kumulativ.


Relaterte funksjoner: BINOM.FORDELING.OMRÅDE, POISSON.FORDELING, HYPGEOM.FORDELING.N, NORM.FORDELING og NORM.INV.


På Raske Nettkurs bruker vi BINOM.FORDELING.N i følgende kurs:


BINOM.FORDELING.OMRÅDE

Funksjonen BINOM.FORDELING.OMRÅDE gir deg sannsynligheter fra den binomiske fordelingen. Output kan for eksempel være sannsynligheten for at en binomisk fordelt variabel ligger mellom 3 og 6. Input er antall forsøk, sannsynlighet for suksess i hvert forsøk, nedre verdi og øvre verdi.


Relaterte funksjoner: BINOM.FORDELING.N, POISSON.FORDELING, HYPGEOM.FORDELING.N, NORM.FORDELING og NORM.INV.


På Raske Nettkurs bruker vi BINOM.FORDELING.OMRÅDE i følgende kurs:


Datatabell...

Datatabell lar deg enkelt lage en tabell med verdier for en gitt utdata-variabel for ulike verdier av én eller to inndata-variabler. Output kan for eksempel være en oversikt over terminbeløpet i et lån for ulike renter og nedbetalingstider.


På Raske Nettkurs bruker vi Datatabell i følgende kurs:


Deskriptiv statistikk (dataanalyse)

Funksjonen Deskriptiv statistikk gir deg et sammendrag med beskrivende statistikk for et datasett. Output kan for eksempel være gjennomsnitt, median, typetall og standardavvik for karakterene på flere ulike eksamener. Input er hovedsakelig celleområdet med tallverdier.


Relaterte funksjoner: GJENNOMSNITT, MODUS.SNGL, MEDIAN, SUMMER, Autosummer og ANTALL.


På Raske Nettkurs bruker vi Deskriptiv statistikk i følgende kurs:


ER.AVDRAG

Funksjonen ER.AVDRAG gir deg rentedelen av terminbeløpet i et serielån. Output kan for eksempel være rentebeløpet du betaler den siste terminen av lånet. Input er rente, hvilken termin, antall terminer og lånebeløp.


Relaterte funksjoner: RAVDRAG, NÅVERDI, PERIODER, AVDRAG, RENTE, AMORT og SLUTTVERDI.


På Raske Nettkurs bruker vi ER.AVDRAG i følgende kurs:FREKVENS

Funksjonen FREKVENS gir deg frekvensen til de ulike observasjonene i et datasett. Output kan for eksempel være en oversikt over mulige karakterer sammen med antall studenter som har fått de ulike karakterene. Input er datasettet og observasjoner man ønsker frekvensen for.


Relaterte funksjoner: ANTALL, ANTALL.HVIS, Histogram.


På Raske Nettkurs bruker vi FREKVENS i følgende kurs:


GJENNOMSNITT

Funksjonen GJENNOMSNITT gir deg det aritmetiske gjennomsnittet (middelverdien) av et sett med verdier. Output kan for eksempel være gjennomsnittslønn på en arbeidsplass. Input er første tall (eller celleområde), andre tall (eller celleområde), og så videre.


Relaterte funksjoner: GJENNOMSNITTHVIS, Deskriptiv statistikk (dataanalyse), MODUS.SNGL og MEDIAN.


På Raske Nettkurs bruker vi GJENNOMSNITT i følgende kurs:


GJENNOMSNITTHVIS

Funksjonen GJENNOMSNITTHVIS gir deg det aritmetiske gjennomsnittet (middelverdien) av et sett med verdier som tilfredsstiller en gitt betingelse. Output kan for eksempel være gjennomsnittslønnen til de ansatte som er over 50 år. Input er område for betingelse, betingelsen og område for beregning av gjennomsnitt.


Relaterte funksjoner: GJENNOMSNITT, ANTALL.HVIS, SUMMERHVIS og SUMMER.HVIS.SETT.


På Raske Nettkurs bruker vi GJENNOMSNITTHVIS i følgende kurs:


Histogram

Funksjonen Histogram gir deg blant annet en utvidet frekvenstabell og pareto stolpediagram for et datasett. Output kan for eksempel være aldersintervaller sammen med antall personer som havner i disse. Input er hovedsakelig datasett og intervaller.


Relaterte funksjoner: ANTALL, ANTALL.HVIS, FREKVENS.


På Raske Nettkurs bruker vi Histogram i følgende kurs:


HVIS

Funksjonen HVIS lar deg gjøre en logisk sammenligning av to verdier. Output kan for eksempel være Ja hvis et prosjekt er lønnsomt, og Nei hvis prosjektet ikke er lønnsomt. Input er den logiske testen (tall eller cellereferanser), utskrift når testen er sann og utskrift når testen ikke er usann.


Relaterte funksjoner: ANTALL.HVIS, GJENNOMSNITTHVIS, SUMMERHVIS og SUMMER.HVIS.SETT.


På Raske Nettkurs bruker vi HVIS i følgende kurs:


HYPGEOM.FORDELING.N

Funksjonen HYPGEOM.FORDELING.N gir deg sannsynligheter fra den hypergeometriske fordelingen. Output kan for eksempel være sannsynligheten for at en hypergeometrisk fordelt variabel er 3. Input er verdien du skal finne sannsynligheten for, antall enheter som trekkes, antall enheter med spesiell egenskap, antall enheter totalt og om sannsynligheten skal være kumulativ.


Relaterte funksjoner: BINOM.FORDELING.N, BINOM.FORDELING.OMRÅDE, POISSON.FORDELING, NORM.FORDELING og NORM.INV.


På Raske Nettkurs bruker vi HYPGEOM.FORDELING.N i følgende kurs:


IR

Funksjonen IR gir deg internrenten av en kontantstrøm (i en rad eller kolonne). Output kan for eksempel være gjennomsnittlig årlig avkastning til et prosjekt, eller effektiv rente til et lån. Input er hele kontantstrømmen.


Relaterte funksjoner: RENTE, NNV og NÅVERDI.


På Raske Nettkurs bruker vi IR i følgende kurs:Iterativ beregning

Iterativ beregning lar deg løse formler som refererer til sin egen celle. Noen ganger kan dette være svært nyttig, for eksempel hvis du ønsker å finne provisjonen som beregnes av et resultat der provisjonen inngår.


På Raske Nettkurs bruker vi iterativ beregning i følgende kurs:


MEDIAN

Funksjonen MEDIAN gir deg medianen til et sett av verdier. Output kan for eksempel være medianen til årslønnene for de ansatte i en bedrift, altså hvilken årslønn som ligger i midten hvis årslønnene settes i stigende rekkefølge. Input er første tall (eller celleområde), andre tall (eller celleområde), og så videre.


Relaterte funksjoner: GJENNOMSNITT, MODUS.SNGL, GJENNOMSNITTHVIS og Deskriptiv statistikk (dataanalyse).


På Raske Nettkurs bruker vi MEDIAN i følgende kurs:


MODUS.SNGL

Funksjonen MODUS.SNGL gir deg typetallet (eller modus) til et sett av verdier. Output kan for eksempel være typetallet til eksamenskarakter, altså hvilken karakter flest studenter har fått. Input er første tall (eller celleområde), andre tall (eller celleområde), og så videre.


Relaterte funksjoner: GJENNOMSNITT, MEDIAN, GJENNOMSNITTHVIS og Deskriptiv statistikk (dataanalyse).


På Raske Nettkurs bruker vi MODUS.SNGL i følgende kurs:


Målsøking...

Målsøking lar deg finne en inndata-verdi som gir en bestemt utdata-verdi. Cellen for utdata må inneholde en formel der inndata-cellen er input. Målsøking tilhører Hva-skjer-hvis-analysen, og er kanskje en av de nyttigste funksjonene i Excel, for eksempel hvis du ønsker å finne den salgsprisen som akkurat gjør at et prosjekt blir lønnsomt.


På Raske Nettkurs bruker vi målsøking i følgende kurs:
NNV

Funksjonen NNV gir deg nåverdien av en generell fremtidig kontantstrøm. Output kan for eksempel være nåverdien til et prosjekts fremtidige utbetalinger, eller lånebeløpet i et serielån. Input er rente og kontantstrømmen.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, IR og RENTE.


På Raske Nettkurs bruker vi NNV i følgende kurs:


NORM.FORDELING

Funksjonen NORM.FORDELING gir deg sannsynligheter fra normalfordelingen. Output kan for eksempel være sannsynligheten for at en normalfordelt variabel er mindre enn verdien 20. Input er verdien du skal finne sannsynligheten for, forventningsverdi, standardavvik og om sannsynligheten skal være kumulativ.


Relaterte funksjoner: NORM.INV, BINOM.FORDELING.N, BINOM.FORDELING.OMRÅDE, POISSON.FORDELING og HYPGEOM.FORDELING.N.


På Raske Nettkurs bruker vi NORM.FORDELING i følgende kurs:


NORM.INV

Funksjonen NORM.INV gir deg verdien i normalfordelingen som har en gitt sannsynlighet under seg. Output kan for eksempel være verdien som den normalfordelte variabelen med 20% sannsynlighet ikke vil bli lavere enn. Input er sannsynligheten, forventningsverdi og standardavvik.


Relaterte funksjoner: NORM.FORDELING, BINOM.FORDELING.N, BINOM.FORDELING.OMRÅDE, POISSON.FORDELING og HYPGEOM.FORDELING.N.


På Raske Nettkurs bruker vi NORM.INV i følgende kurs:


NÅVERDI

Funksjonen NÅVERDI gir deg nåverdien av like fremtidige utbetalinger, altså nåverdien av en kontantstrøm som er en annuitet. Output kan for eksempel være lånebeløpet i et annuitetslån. Input er rente, antall utbetalinger, beløp på utbetalingen, sluttverdi og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NNV, IR, RENTE, AMORT, RAVDRAG, PERIODER, AVDRAG og SLUTTVERDI.


På Raske Nettkurs bruker vi NÅVERDI i følgende kurs:
PERIODER

Funksjonen PERIODER gir deg antall utbetalinger som kreves for å få en gitt nåverdi av like fremtidige utbetalinger, altså en kontantstrøm som er en annuitet. Output kan for eksempel være antall terminer i et annuitetslån. Input er rente, beløp på utbetalingen, nåverdi, sluttverdi og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, AVDRAG, RENTE, AMORT, RAVDRAG, SLUTTVERDI og ER.AVDRAG.


På Raske Nettkurs bruker vi PERIODER i følgende kurs:POISSON.FORDELING

Funksjonen POISSON.FORDELING gir deg sannsynligheter fra Poisson-fordelingen. Output kan for eksempel være sannsynligheten for at en Poisson-fordelt variabel er mindre enn eller lik 8. Input er verdien du skal finne sannsynligheten for, forventningsverdi og om sannsynligheten skal være kumulativ.


Relaterte funksjoner: BINOM.FORDELING.N, BINOM.FORDELING.OMRÅDE, HYPGEOM.FORDELING.N, NORM.FORDELING og NORM.INV.


På Raske Nettkurs bruker vi POISSON.FORDELING i følgende kurs:


RAVDRAG

Funksjonen RAVDRAG gir deg rentedelen av terminbeløpet i et annuitetslån for en gitt termin. Output kan for eksempel være rentebeløpet du betaler den første terminen av lånet. Input er rente, hvilken termin, antall terminer, lånebeløp og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, PERIODER, AVDRAG, RENTE, AMORT, SLUTTVERDI og ER.AVDRAG.


På Raske Nettkurs bruker vi RAVDRAG i følgende kurs:Regresjon (dataanalyse)

Funksjonen Regresjon gir deg stigningstallet (eller koeffisientene) og konstantleddet i en lineær regresjon (også multippel), samt en rekke tilhørende statistikk. Output kan for eksempel være en lineær modell for pris basert på flere uavhengige variabler. Input er hovedsakelig y-verdiene og x-verdiene (kan være flere sett med x-verdier).


Relaterte funksjoner: Trendlinje (diagram) og STIGNINGSTALL.


På Raske Nettkurs bruker vi Regresjon i følgende kurs:


RENTE

Funksjonen RENTE gir deg perioderenten for en gitt nåverdi av like fremtidige utbetalinger. Output kan for eksempel være effektiv rente til et annuitetslån, eller internrenten til en kontantstrøm som er en annuitet. Input er antall utbetalinger, de like utbetalingene, nåverdi, sluttverdi og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: IR, NÅVERDI, PERIODER, AVDRAG, AMORT, RAVDRAG og SLUTTVERDI.


På Raske Nettkurs bruker vi RENTE i følgende kurs:ROT

Funksjonen ROT gir deg kvadratroten av et tall. Output kan for eksempel være kvadratroten av 25 som er 5. Input er en tallverdi eller en cellereferanse med tall.


På Raske Nettkurs bruker vi ROT i følgende kurs:


Scenariobehandling...

Scenariobehandling lar deg lage flere scenarier der inndata varierer, og Excel kan deretter lage sammendrag som viser hvordan valgt utdata blir påvirket av endringene. For eksempel kan man bruke scenariobehandling til å analysere lønnsomhet i et prosjekt.


På Raske Nettkurs bruker vi Scenariobehandling i følgende kurs:


Serie...

Serie lar deg få en rad eller kolonne med tall eller datoer der du selv setter inn startverdi og sluttverdi. Output kan for eksempel være en kolonne som inneholder partallene fra 10 til 100.


På Raske Nettkurs bruker vi Serie i følgende kurs:Sett inn Histogram

Diagramtypen Histogram gir deg et histogram (med frekvenser på y-aksen) for datasettet der du selv kan endre antall klasser eller den konstante klassebredden. Output kan for eksempel være en oversikt over antall personer som havner i ulike lønnsintervaller. Input er hovedsakelig datasettet.


Relaterte funksjoner: ANTALL, ANTALL.HVIS, Histogram, FREKVENS.


På Raske Nettkurs bruker vi Sett inn Histogram i følgende kurs:


SLUTTVERDI

Funksjonen SLUTTVERDI gir deg sluttverdien av like periodiske innskudd. Output kan for eksempel være saldoen etter å ha spart like beløp over en lengre periode. Input er rente, antall innskudd, de like innskuddene, nåverdi og tidspunkt for renteberegning.


Relaterte funksjoner: NÅVERDI, PERIODER, AVDRAG, RENTE, AMORT, RAVDRAG og ER.AVDRAG.


På Raske Nettkurs bruker vi SLUTTVERDI i følgende kurs:STIGNINGSTALL

Funksjonen STIGNINGSTALL gir deg stigningstallet i en lineær regresjon. Output kan for eksempel være beta-verdien til en aksje. Input er y-verdiene og x-verdiene (som danner par).


Relaterte funksjoner: Trendlinje (diagram) og Regresjon (dataanalyse).


På Raske Nettkurs bruker vi STIGNINGSTALL i følgende kurs:


SUMMER

Funksjonen SUMMER legger sammen flere verdier. Output kan for eksempel være total lønnsutbetaling til flere arbeidere som er registrert i Excel. Input er tallverdier, cellereferanser med tall eller celleområder med tall.


Relaterte funksjoner: Autosummer, SUMMERHVIS, SUMMER.HVIS.SETT, SUMMERPRODUKT og ANTALL.


På Raske Nettkurs bruker vi SUMMER i følgende kurs:SUMMERHVIS

Funksjonen SUMMERHVIS legger sammen alle verdiene i et område som tilfredsstiller en gitt betingelse. Output kan være totalt antall mil kjørt av leiebiler som er elektriske. Input er område for betingelse, betingelse og område for summering.


Relaterte funksjoner: SUMMER.HVIS.SETT, ANTALL.HVIS, GJENNOMSNITTHVIS, Autosummer, SUMMER og SUMMERPRODUKT.


På Raske Nettkurs bruker vi SUMMERHVIS i følgende kurs:


SUMMER.HVIS.SETT

Funksjonen SUMMER.HVIS.SETT legger sammen alle verdiene i et område som tilfredsstiller én eller flere betingelser. Output kan være totalt antall mil kjørt av leiebiler som er elektriske og av bilmerket Tesla. Input er område for summering, område for første betingelse, første betingelse, område for andre betingelse, andre betingelse, og så videre.


Relaterte funksjoner: SUMMERHVIS, ANTALL.HVIS, GJENNOMSNITTHVIS, Autosummer, SUMMER og SUMMERPRODUKT.


På Raske Nettkurs bruker vi SUMMER.HVIS.SETT i følgende kurs:


SUMMERPRODUKT

Funksjonen SUMMERPRODUKT multipliserer samhørende verdier i celleområder (rader eller kolonner), og legger deretter resultatene sammen. Output kan for eksempel være total lønn, der antall timer og timelønn for flere ansatte er registrert. Input er første celleområde, andre celleområde, og så videre.


Relaterte funksjoner: SUMMER, Autosummer, SUMMERHVIS, SUMMER.HVIS.SETT og ANTALL.


På Raske Nettkurs bruker vi SUMMERPRODUKT i følgende kurs:


Trendlinje (diagram)

Funksjonen Trendlinje gir deg stigningstallet og konstantleddet i en lineær regresjon, samt noe tilhørende statistikk. Output kan for eksempel være en enkel lineær modell for pris basert på én uavhengig variabel. Input er y-verdiene og x-verdiene.


Relaterte funksjoner: Regresjon (dataanalyse) og STIGNINGSTALL.


På Raske Nettkurs bruker vi Trendlinje i følgende kurs:


T.TEST

Funksjonen T.TEST gir deg P-verdien i en T-test for forventningsverdien i en populasjon (eller forventningsverdiene i to populasjoner). Output kan for eksempel være P-verdien i en test der vi undersøker om noen aksjer gir høyere forventet avkastning enn andre aksjer. En lav P-verdi vil da antyde at dette er tilfelle. Input er celleområde med data fra første utvalg, celleområde med data fra andre utvalg, antall sider (ensidig eller tosidig test) og type test (paret eller uparet).


Relaterte funksjoner: T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg, T-test: To utvalg med antatt like varianser, T-test: To utvalg med antatt ulike varianser og Z.TEST.


På Raske Nettkurs bruker vi T.TEST i følgende kurs:


T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg

Funksjonen T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg gir deg detaljert test-statistikk for en paret T-test. Output kan for eksempel være testobservator og P-verdier i en test der vi undersøker om studenter har hatt faglig fremgang. Input er hovedsakelig celleområdene med data fra de to utvalgene.


Relaterte funksjoner: T-test: To utvalg med antatt like varianser, T-test: To utvalg med antatt ulike varianser og T.TEST.


På Raske Nettkurs bruker vi T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg i følgende kurs:


T-test: To utvalg med antatt like varianser

Funksjonen T-test: To utvalg med antatt like varianser gir deg detaljert test-statistikk for en uparet T-test der vi antar lik varians i populasjonene. Output kan for eksempel være testobservator og P-verdier i en test der vi undersøker om forventede boligpriser i to byer er forskjellige. Input er hovedsakelig celleområdene med data fra de to utvalgene.


Relaterte funksjoner: T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg, T-test: To utvalg med antatt ulike varianser og T.TEST.


På Raske Nettkurs bruker vi T-test: To utvalg med antatt like varianser i følgende kurs:


T-test: To utvalg med antatt ulike varianser

Funksjonen T-test: To utvalg med antatt ulike varianser gir deg detaljert test-statistikk for en uparet T-test der vi antar ulik varians i populasjonene. Testen kan også være for ett utvalg. Output kan for eksempel være testobservator og P-verdier i en test der vi undersøker om forventet pris på boliger i en by avviker fra landsgjennomsnittet. Input er hovedsakelig celleområdene med data fra de to utvalgene.


Relaterte funksjoner: T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg, T-test: To utvalg med antatt like varianser og T.TEST.


På Raske Nettkurs bruker vi T-test: To utvalg med antatt ulike varianser i følgende kurs:


Z.TEST

Funksjonen Z.TEST gir deg P-verdien i en ensidig ettutvalgs Z-test for forventningsverdien i en populasjon der standardavviket er kjent. Output kan for eksempel være P-verdien i en test der vi undersøker om mengde karbondioksid i et rom er høyere enn 1000. En lav P-verdi vil da antyde et dårlig inneklima. Input er celleområde med målinger, verdi det sammenlignes mot og standardavviket.


Relaterte funksjoner: Z-test: Gjennomsnitt for to utvalg, T.TEST, T-test: To utvalg med antatt ulike varianser, NORM.FORDELING og NORM.INV.


På Raske Nettkurs bruker vi Z.TEST i følgende kurs:


Z-test: Gjennomsnitt for to utvalg

Funksjonen Z-test: Gjennomsnitt for to utvalg gir deg detaljert test-statistikk for en uparet T-test der vi kjenner variansen i populasjonene. Testen kan også være for ett utvalg. Output kan for eksempel være testobservator og P-verdier i en test der vi undersøker om forventet feilmåling er ulik for to måleinstrumenter. Input er hovedsakelig celleområdene med data fra de to utvalgene.


Relaterte funksjoner: Z.TEST, T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg, T-test: To utvalg med antatt like varianser og T-test: To utvalg med antatt ulike varianser


På Raske Nettkurs bruker vi Z-test: Gjennomsnitt for to utvalg i følgende kurs:


Enkelt og fleksibelt

Alle abonnementene starter med en 10 dagers prøveperiode. Det er ingen kostnader hvis du avslutter abonnementet i denne perioden.

MÅNEDLIG - Ordinær pris

99 kr

For 99 kr per måned får du tilgang til alle kurs og alt av innhold som til enhver tid er tilgjengelig hos Raske Nettkurs.

Start 10 dagers prøveperiode

KVARTALSVIS - Spar 16 %

249 kr

For 83 kr per måned får du tilgang til alle kurs og alt av innhold som til enhver tid er tilgjengelig hos Raske Nettkurs.

Start 10 dagers prøveperiode

HALVÅRLIG - Spar 33 %

399 kr

For 67 kr per måned får du tilgang til alle kurs og alt av innhold som til enhver tid er tilgjengelig hos Raske Nettkurs.

Start 10 dagers prøveperiode

ÅRLIG - Spar 50 %

599 kr

For 50 kr per måned får du tilgang til alle kurs og alt av innhold som til enhver tid er tilgjengelig hos Raske Nettkurs.

Start 10 dagers prøveperiode